Економски техничар

Стручна квалификација-трајање 4 године

Током школовања ученици се оспособљавају за:

Економски техничар врши послове контирања и књижења на основу документације, израде обрачуна (амортизације, доприноси, порези), припремања финансијских извештаја, обављања платног промета, обављања задатака везаних за усаглашавање стања, рада са документацијом.

Обучени су за пружање сервисних услуга у банкарству и осигурању, продају производа и услуга у банкарству и осигурању и за обављање благајничког пословања као и вођење евиденције у банкарском пословању и пословима осигурања. Учествују у истраживању тржишта, планирању и спровођењу маркетиншких активности, учествују у планирању и реализацији купопродајних активности, организују пријем, отпремање и складиштења робе, обављају административне послове у области набавке и продаје.

У пословима комуникације и администрације комуницира са странкама, води протоколе (записнике) на састанцима и саставља извештаје по налогу претпостављеног, пружа основне информације клијентима о привредном друштву, припрема промоције и презентације, управља општом административном документацијом.

* Правилник о наставном плану и програму наставе и учења Економија, право и администрација, Службени гласник РС – Просветни гласник број 9 од јула 2019