Финансијско – Рачуноводствени техничар

Стручна квалификација-трајање 4 године

Током школовања ученици се оспособљавају за:

Финансијско-рачуноводствени техничар врши послове из области јавних и пословних финансија, као и рачуноводствене послове, према дефинисаним процедурама и уз поштовање правне регулативе.

Ученици се обучавају за: обрачун и плаћања свих врста прихода и расхода, утврђивање финансијске позиције пословних ентитета чиме пружа адекватне информације корисницима финансијске анализе за доношење исправних пословних одлука и планирање будућег пословања; обрачуне економских, рачуноводствених, законом обавезних и других вредности, примењујући прописане и стандардизоване поступке; вођење рачуноводствене евиденције на законом прописан начин како би утврђене вредности имовине, обавеза, капитала и резултата пословања биле истините, видљиве и разумљиве свим зaинтeрeсoвaним интерним и екстерним корисницима рачуноводствених информација.

Такође да вешто комуницирају у различитим контекстима и делотворно на једном страном језику, активно доприносећи неговању културе изражавања; продуктивно примењује математичке моделе, техничка и технолошка знања и информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у решавању проблема; ефикасно уче, усавршавају се и развијају своју каријеру; активно учествују у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју. Активно доприносе неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; користе језик и термине специфичне за област финансија и рачуноводства вршећи своје задатке; буду одговорни према сопственом здрављу и спремни да се укључе у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, финансијско- рачуноводственом техничару омогућава запошљавање и наставак школовања.

* Решење о усвајању стандарда квалификације ,,Финансијско – рачуноводствени техничар“ "Службени гласник РС – Просветни гласник", број 19 од 12.2020.)