Гимназија

Стручна квалификација-трајање 4 године

Ученици се могу определити према својим афинитетима за један од два смера: друштвено језички смер или природно математички смер.

Гимназија у Гроцкој као школа општеобразовног карактера пружа ученицима основу за наставак школовања на свим високошколским установама и усмеравање сопствене каријере. Наши ученици постижу изузетне резултате на такмичењима републичког нивоа а није реткост да добијемо повратну информацију декана одређених факултета о изузетним постигнућима наших бивших ученика.

Ученици ће током четири разреда гимназије:

* Правилник о наставном плану и програму наставе и учења за гимназију, Службени гласник РС – Просветни гласник број 4 од 2.јуна 2020