Месар

Стручна квалификација-трајање 3 године

Током школовања ученици се оспособљавају за:

Ученици се обучавају за производњу меса, обраду и прераду меса као и продају меса и производа од меса и планирање рада у сопственој месари. примењује стандарде који се односе на контролу квалитета и безбедност меса и месних производа у индустријским и малим производним погонима, великим трговинским ланцима и месарама.

Такође се обучавају за издвајање, сортирање, складиштење меса; расецање трупова, искоштавање и конфекционирање свежег меса; конзеравирање меса хемијским средствима, залеђивањем и димљењем; уситњавањем меса и израду полупроизвода, кобасица и различитих полутрајних и трајних сувомеснатих производа; вођење и попуњавање документације; руковањем различитим машинама и алатима за производњу, обраду и прераду меса; издавање рачуна и прорачун цена при продаји меса и месних прерађевина; спровођење прописаних мера у вези са одржавањем прибора и опреме, санитарних и мера заштита на раду.

Такође за делотворну комуникацију и сарадњу са надређенима, сарадницима и потрошачима приликом обављања задатака и активно доприноси култури уважавања и сарадње; ефикасну примену мера безбедности и здравља на раду и заштите околине; континуирано праћење функционисања тржишта рада и усавршавање у сврху сопственог предузетничког пословања и/или задовољења захтева послодавца.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, месару превасходно омогућава запошљавање и наставак школовања у датој стручној области.

* (РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Месар” „Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1 од 2. фебруара 2021.)