Колектив

Директор школе:

Помоћник директора школе:

Секретар школе:

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове:

Организатор практичне наставе и вежби:

Референт за финансијско-рачуноводствене послове; Референт за правне, кадровске и административне послове:

Техничар одржавања информационих система и технологија:

Стручни сарадници:

Кадровска структура наставника

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Језик, медији и култура

Француски језик

Латински језик

Историја

Географија

Економска географија

Филозофија, логика, логика са етиком

Религије и цивилизације

Основи геополитике

Грађанско васпитање

Социологија

Социологија са правима грађана

Хемија

Физика

Образовање за одрживи развој

Примењене науке

Познавање препарата

Електронско пословање

Биологија, Екологија

Математика

Физичко и здравствено васпитање

Здравље и спорт

Изабрани спорт

Музичка култура

Ликовна култура

Естетско обликовање фризуре

Психологија

Економска група предмета

Право

Производња и прерада хране

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

Практична настава са технологијом рада

Основе анатомије и физиологије

Прва помоћ

Основе дерматологије

Верска настава

Помоћно особље