Пекар

Стручна квалификација-трајање 3 године

Пекар је тражено занимање на тржишту рада и пружа могућност за запослење одмах након завршеног школовања. 
Ученици који се образују за пекарско занимање обављају практичну наставу у школској мини-пекари, где се оспособљавају за примену теоријског знања, уз неопходне сигурносне и здравствене мере у процесу рада. Школска мини-пекара је опремљена свим неопходним капацитетима за квалитетно извођење наставе (месилица, ламинатор, делилица, ферментациона комора…). Пекарским машинама ученици сами рукују и на тај начин се обучавају за извођење технолошких шема пекарске производње.

Током школовања ученици се оспособљавају за:

Ученици се обучавају за: припрему и дозирање сировина; помоћних сировина; вршење замеса ручно и машински, обраду и обликовање теста; надзор и регулацију процеса печења; контролу квалитета хлеба, других пекарских производа и колача; формирање и сушење тестенина различитих врста и облика; паковање и складиштење пекарских производа; тестенина; продају и презентацију пекарских производа.

Такође за делотворну комуникацију и сарадњу са надређенима, сарадницима и потрошачима приликом обављања задатака и активно доприноси култури уважавања и сарадње; ефикасну примену мера безбедности и здравља на раду и заштите околине; континуирано праћење функционисања тржишта рада и усавршавање у сврху сопственог предузетничког пословања и/или задовољења захтева послодавца.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, пекару превасходно омогућава запошљавање и наставак школовања у датој стручној области.

* (РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пекар” „Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1 од 2. фебруара 2021.)